Österbro som framträder i förgrunden på fotot utgjorde tidigare Halmstads enda broförbindelse med stadens centrum. Där bron leder in till Halmstad fanns tidigare en av Christian 4 uppförd yttre befästning kallad ravelin, vilken färdigställts 1683. Då hade Halland blivit svenskt. Ravelinen utgjordes av ett vinkelformat utanverk omslutet av en vallgrav. På rådhuset i Halmstad förvaras en trämodell från 1677 av Erik Dahlberg. Den visar hur fästningsstaden Halmstad en gång tedde sig under den svenska stormaktstiden. En stor del av befästningarna runt staden revs emellertid på 1730-talet, då de ansågs föråldrade och dyrbara att underhålla.

Till höger på bilden framträder den mäktiga Immaneulskyrkan, som stod färdig vid sedelskiftet 1900, ritad av Fritz Eckert. Kyrkan har idag flera funktioner. Bland annat har Föreningen Gamla Halmstad sina årsmöten i dessa rymliga lokaler. Förslag att uppföra en 16-våningsbyggnad i anslutning till Teatern har väckt stor kritik från allmänheten av naturliga skäl. Inte minst Länsstyrelsen har påpekat, att dess dimensioner på det föreslagna hotellet inte harmonierar med omgivande byggnader. Närheten till Nissan är ett annat problem. Denna idylliska bild väcker oro, när man tänker på vad som kan hända.

Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"