En sammanställning över historiska årtal i Halmstads historia, som omfattar ca 1000 år. Kom gärna med egna förslag på händelser i Halmstad som du tycker skall vara med i denna lista.

1062 – Slaget vid Nissan – ett sjöslag mellan flera hundra vikingaskepp vid Nissans mynning. Norske kungen Harald Hårdråde segrar över danske kungen Svend Estridsen. Harald skickade oavbrutet norska vikingaflottor att förhärja Danmarks kuster, och Svend Estridsson, som en augustikväll 1062 angriper honom vid mynningen av Nissan utanför Hallands kust, lider själv ett förkrossande nederlag. Harald Hårdråde lyckas personligen erövra hans skepp sedan Svend själv med nöd klarat sig i land. Fred sluts senare på norsk-danska gränsen i Göta älv.

1100-talet – Övraby kyrka
Stenkyrkan i nuvarande Övraby bygges. Ruinen finns fortfarande kvar.

1231 – Kungsgården Halmstad omnämns för första gången.

1255 – En befästningsanläggning (vid nuvarande Örjans vall) uppförs.

1264 – Dominikanerkloster
Dominikanerklostret i Halmstad (nuvarande Övraby) omnämns i brev från påven Urban IV. Halmstad är troligen stad redan vid denna tid. Man tror att klostret vid denna tid låg i närheten av Slottsmöllan.

1270-71 – Petrus de Dacia
Dominikanermunken och författaren Petrus de Dacia besöker dominikanerklostret i Halmstad och skriver ett brev till sin älskade Kristina av Stommeln. Detta är det äldsta kända dokumentet skrivet i Halmstad.

1307 – Privilegiebrev
Hertig Kristoffer (sedermera Kristoffer II) utfärdar det äldsta bevarade privilegiebrevet för staden Halmstad, då belägen vid nuvarande Övraby.

1320-talet – Flyttning av staden
Den äldre staden flyttas till gården Broktorp som låg vid den nuvarande stadskärnan. Dominikanermunkarna börjar bygga ett nytt kloster vid nuvarande Klammerdammsgatan-Hantverksgatan.

1322 – Kristoffer II utfärdar privilegiebrev för staden Broktorp.

1327 – Hertig Knut Porse utfärdar privilegiebrev för den nya staden Halmstad.

1337  – Märta, dotter till heliga Birgitta,  gifte sig 1337 med Sigvard Ribbing. Modern Birgitta motsatte sig giftemålet, eftersom hon ogillade Sigvard Ribbing. I heliga Birgittas uppenbarelser benämns han som ”rövaren”, vilket säger en del om Birgittas inställning till svärsonen. Äktenskapet hängde samman med en uppgörelse, där fadern Ulf, kung Magnus Eriksson och rikets råd var inblandade.
Sigvard var släkting med hertigen av Södra Halland, Knut Porse, som härjade tillsammans med honom i Skåne samt bedrev sjöröveri från Varberg, något som fick norrmän och engelsmän att klaga hos kungen. Efter Porses död 1330 övertog Ribbing hövdingskapet i södra Halland.
Sigvard och Märta bosatte sig på Vapnö slott utanför Halmstad i Halland. De fick sonen Peter, som ärvde egendomen från sina föräldrar, men 1379 testamenterade Peter Vapnö gods till Birgittinerorden i Vadstena.

1344 – Det nya dominikanerklostret S:ta Catharina är fortfarande under byggnad enligt ett brev från påven Clemens VI.

1432 – S:t Nicolaikyrkan omnämns för första gången.

1434 och 1436 – Engelbrekt intar Halmstad
Vid två tillfällen intar Engelbrekt Halmstad, staden är vid denna tid troligen svagt befäst med jordvallar och träpallisader.

1441 – Möte äger rum mellan Kristoffer III och Karl Knutsson Bonde.

1450 – Unionsmöte hålles med uppgift att ena de tre nordiska länderna under Kristian I:s spira.

1483 – Danska och norska riksråd samlas till unionsöverläggningar i svartbrödraklostrets stora sal.

1494 – Franciskanerklostret S:ta Anna vid nuvarande Lilla Torg börjar byggas.

1498 – Kung Hans stora och detaljerade privilegiebrev för Halmstad utfärdas.

1503 – I slutet av november anländer drottning Kristina av Danmark, som en tid varit i svensk gisslan, till Halmstad åtföljd av Sten Sture d.ä. Hemming Gadh m.fl, bland annat hennes son, sedermera kung Kristian II, möter henne här. Vid besöket skänker drottningen en dyrbar silvertavla till det under byggnad stående gråbrödraklostret.

1518 – Kyrkan lämnar S:t Jörgens kapell och gård.

1531 – Reformationen. Johannes Hemmesdyng kommer till Halmstad och leder atackerna mot de två katolska klostren i staden.

1532 – Stadens båda kloster är helt övergivna till följd av reformationen.

1534 – Svenskarna intar Halmstad. Svenskarna låter belägra staden och intar den i samband med den s.k. Grevefejden.

1537 – Ett möte äger rum i klosterlokalerna vid nuvarande Lilla Torg mellan Gustav Vasas och Kristian III:s fullmäktige om bl.a. den svenska adelns gods i Danmark.

1539 – Kristian III besöker Halmstad

1562 – Ett fredsmöte äger rum mellan sändebud från Erik XIV och Fredrik II. Fred slöts men bröts redan nästa år.

1563 – Belägring av staden. Erik XIV gör ett misslyckat försök att inta den nyligen befästa staden. Övraby kyrka förstöres.

1566 –  Belägring av staden. Svenskarna under ledning av Bo Grip gör ett nytt misslyckat försök att erövra staden.

1570 – Lunds stifts landebok, ett av de äldsta bevarade dokumenten om kyrkans inkomster i Halland

1598-1605 – Stora befästningsverk uppförs runt staden under ledning av Christian IV:s byggmästare Hans van Stenwinkel och Willum Cornelissen. Stenwinkel ligger begravd i S:t Nikolai kyrka.

1601 – Norre Port blir färdig.

1619 – Halmstads slott i stort sett klart att tagas i bruk. Det har byggts upp sedan 1600-talets första år.

1619 – Försoningsmöte mellan Gustav II Adolf och Christian IV i Halmstad. De festar under en vecka i mars tillsammans på Halmstad slott.

1619 – Staden brinner ner. Halmstad drabbas av en förödande eldsvåda som förstör praktiskt taget hela staden med undantag av slottet, kyrkan och några få grundmurade stenhus. Återuppbyggnaden startar omedelbart och med en helt ny stadsplan som i stort sett är densamma som idag.

1645 – Halmstad blir en svensk stad. Freden i Brömsebro. Härigenom blir Halland och därmed även Halmstad svenskt på 30 år.

1648 – En kunglig resolution stadsfäster Halmstads rätt till representation i den svenska riksdagen.

1657 – Den 5 juni tar den svenska guvenören i Halland Erik Stenbock emot den formella danska krigsförklaringen i Halmstad.

1658 – Genom freden i Roskilde blir Halland definitivt svenskt.

1676 – Slaget vid Fyllebro. Karl XI besegrar danskarna i slaget vid Fyllebro den 17 augusti. En knapp månad senare belägrar Kristian V utan framgång Halmstad. Denna belägring blev den sista i stadens historia.

1678 – Riksdag i Halmstad. Karl XI håller riksdag i Halmstad. 77 adelsmän, 36 präster, 58 borgare och 108 bönder företräder svenska folket.

1686 – Inrättas Halmstads första fabiksföretag (ett tobaksspinneri).

1734 – Enligt ett riksdagsbeslut detta år skall stadens befästningar raseras.

1737 – De gamla befästningsvallarna utnyttjas till tobaksodlingar.

1800 – Halmstads folkmängd är 1317 personer.

1823 – Halmstads första större industri, Wallbergs Fabriks AB, anlägges. Verksamheten drivs under 1840-talet i bl.a restaurang Sveas nuvarande lokaler och flyttas senare till Slottsmöllan.

1840 – Första stora hamnförbättringen klar.

1845 – Kvarteren norr om Stora Torg hemsökes av en häftig eldsvåda.

1847 – Halmstads Hantverks och Industriförening bildas

1850 – Halmstads folkmängd är 2761 personer.

1850 – Halländska Ångfartygs AB stiftas.

1858 – Fredrik Mårtensson öppnar gästgiveri och värdshus

1869-1872 – S:t Nicolaikyrkan blir föremål för en betydande ombyggnad.

1880 – En stor del av stadens arkiv blir lågornas rov i en omfattande brand på rådhusvinden.

1882 – Järnvägsutbyggnaden. Järnvägstrafiken på hela bansträckan Halmstad-Nässjö öppnas.

1885 – Kommunala vattenledningar. Den 30 november 1885 togs de första vattenledningarna i drift. Fågan väcktes genom motion av Fredrik Andersson  1880, och beslut om genomförande fattades 21 december 1883. Läs mer: GHÅ 1984 sid 26-40

1885 – Järnvägslinjen Helsingborg – Halmstad färdigställes.

1886 – Järnvägslinjen Halmstad – Varberg öppnas för trafik.

1889 – Halmstad – Bolmens Järnväg inviges.

1890 – Halmstads Elektriska Belysningsverk (senare Halmstads Elverk) bildas

1895 – Halmstads Samverkande Fackföreningar (senare Halmstads Arbetarekommun) bildas

1897 – Första 1 maj-demonstrationen genomfördes. Den fick anordnas den 2 maj då 1 maj var arbetsdag.

1899 – Halmstads Svinslakteriförening bildas (Sveriges första slakteriförening)

1900 – Stadens folkmängd har ökat till 15387 personer.

1903 – Halmstads Brandkår organiseras

1907 – Idrottsällskapet Halmia bildas

1914 – Halmstads bollklubb bildas

1922 – Halmstads Stadsbibliotek öppnar på Hospitalsgatan, där Rådhuset ligger idag.

1923 – I oktober 1923 bildas Föreningen Gamla Halmstad och 1924 kommer den första årsboken ut.

1924 – Friluftsmuseet Hallandsgården öppnas för allmänheten.

1926 – Millesfontänen ”Europa och Tjuren” kommer till.

1928 – Nyhem inkorporeras med staden.

1930 – Halmstads Golfklubb bildas, banan låg då på I 16:s övningsfält. Banan i Tylösand invigs 1938.

1931 – Brädgårdskravallerna – strejk med tumultartat förlopp.

1932 – Första serien med 91:an Karlsson publiceras, tecknad av Halmstadfödde Rudolf Peterson. Simklubben Laxen bildas.

1933 – Hallands Museum inviges. Bollklubben Astrio bildas

1938 – Stadens nya rådhus är färdigt.

1941 – S:t Nicolaikyrkan återinvigs efter en omfattande restaurering.

1950 – Stadens folkmängd uppgår till 34886 personer.

1953 – Stadsbiblioteket på Fredsgatan invigs.

1954 – Kung Gustaf VI Adolf besöker Halmstad på Eriksgata.

1955 – Sporthallen invigs.

1958 – VM i fotboll spelas i Sverige. Örjans vall är en av arenorna, där spelas två VM-matcher. Jutarums idrottsplats invigs. Namnet är en kombination av Jutagård och Söndrum.

1960 – Färjetrafik öppnas mellan Halmstad – Århus – färjan namn: Prins Bertil.

1962 – Avloppsreningsverk på Västra stranden. 1962 hade 2/3 av Halmstads avloppsvatten, genom utbyggnad av avloppsledningar och pumpstationer samlats till avloppsreningsverket på Västra stranden. Totala kostnaden för reningsverket med tillhörande hopsamlande ledningar blev 7,8 Mkr. Utredningen hade börjat på 40-talet, vattendom meddelades i augusti 1958.

1964 – Halmstads konstisbana vid Sannarp invigs.

1966 – Miniland invigs

1967 – Halmstads Hockeyklubb bildas

1971 – Picassoskulpturen invigs. Ishallen vid Sannarp invigs.

1974 – Halmstads storkommun med 72574 invånare bildas.

1975 – HK Drott blir för första gången svenska mästare i handboll.

1976 – Halmstad BK vinner guld i fotbollsallsvenskan och blir svenska mästare för första gången.

1978 – Första konserten med Gyllene Tider (i Getinge)

2007 – Halmstad firar 700-årsjubiléum

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"