Storgatan är på denna bilden belagd med tuktad sten. För detta arbete anslog stadsfullmäktige 1872 8. 500 rdr, vartill kom jordtransporter och kostnader för den gamla stensättningens borttagande. En minoritet i fullmäktige önskade att fältsten skulle användas, varigenom kostnaderna skulle nedbringas med hela 4.000 rdr. I samband härmed tillkom trottoarerna.

Bilden visar de många yttertrapporna, som svårt inkräktade på trottoarutrymmet. T. v. synes den stora trappan till ”Hammarska huset” (Storgatan 26) om vilken det kom att stå mycken strid, när stadsfullmäktige beslöt begränsa fastighetsägarnas rätt till yttertrappor. Först omkring 1880 fick gårdsägarna ge med sig och minska på trapporna. Som synes på bilden har varje fastighet på gatan yttertrappor, av vilka trapporna till fastigheten i hörnet av Stor- och Magasinsgatorna hade försvarliga dimensioner. Gatubelysningen utgjordes som synes av fotogenlampor. Det dröjde till början av 1890-talet, innan gatubelysningen elektrifierades. Bilden kan alltså på goda grunder tidsbestämmas till mitten av 1870-talet.

Text och bild hämtat ur Gamla Halmstads årsbok 1975.

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"