Föreningen Gamla Halmstad

 

1 Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Anders Bergenek förklarade årsmötet öppnat.

 

2 Godkännande av dagordning

Årsmötet godkände dagordningen med tillägg av fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.

 

3 Årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet har utlysts genom skriftlig kallelse till samtliga medlemmar 4 veckor i förväg, vilket godkändes.

 

4 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande valdes Anders Bergenek och till mötessekreterare Kerstin Wedin.

 

5 Val av justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare utsågs Lennart Lundborg och Gunnar Hammarström.

 

6 Verksamhetsberättelse och bokslut

Årsmötet beslöt att lägga verksamhetsberättelse och bokslut med godkännande till handlingarna.

 

7 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Årsmötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen.

 

8 Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2009/2010.

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

 

9 Val av ordförande

Valberedningen föreslår omval av Anders Bergenek. Årsmötet beslöt enligt förslaget.

 

10 Val av nio styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Stefan Gustafsson, Sven Johansson, Kersti Nilsson, Kerstin Wedin, Torgny Ahlgren, Anna Holmström, Hans-Jörgen Wahlhed, Ilse Holm och Christer Engstrand.

Årsmötet beslöt enligt förslaget.

 

11 Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av revisor Ulf Skoglund och revisorssuppleant Sven-Ola Carlsson. Årsmötet beslöt enligt förslaget.

 

12 Val av valberedning

Årsmötet beslöt omvälja Carin Rehn, Olle Göransson och Lennart Lundborg till valberedning med Carin Rehn som sammankallande.

 

13 Val av representanter i Stiftelsen Mellgrenska Huset

Årsmötet beslöt att omvälja Carl Gustaf von Mentzer och Thore Jönsson.

 

14 Val av representanter i Stiftelsen Sköldska Huset

Årsmötet beslöt att omvälja K B Bjering och Stig Asterling.

 

15 Fastställande av verksamhetsplan med budget för verksamhetsåret 2010/2011.

Ordförande redovisade förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2010/2011. Årsmötet beslöt enligt förslaget.

 

16 Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2010/2011

Styrelsen föreslår oförändrad avgift 150 kr + 40 kr i porto för utskick av årsboken. Årsavgift för stödmedlemmar föreslås vara oförändrad 50 kr.

Årsmötet beslöt enligt förslaget.

 

17 Motioner

Inga motioner hade lämnats in.

 

18 Övriga frågor

Lasse Ohlsson uppmanade föreningen att verka för fri båttrafik på Nissan dygnet runt och fortsatt möjlighet för fartyg av alla storlekar att passera. Han meddelade vidare att vetemagasinet på Söder (Rolles prylbod) rivs vecka 40.

Ordförande informerade om föreningens skriftserie, som hittills omfattar två skrifter: Peter Lundqvists ” Adeliga grafvar” i Sankt Nikolai kyrka i Halmstad samt Tom Manhofs Strandhugg på Kaparegatan och Westra stranden.

 

19 Årsmötets avslutande Ordförande framförde ett varmt tack till kvällens föredragshållare, kyrkoarkivarie Peter Lundqvist, som i ett uppskattat anförande berättade om

Sankt Nikolai kyrkas historia och dess inventarier. Han tackade också kyrkoherde Anders Pihl, som gett tillstånd att hålla årsmötet i kyrkan, musikdirektör Paul Tufvesson, som framförde orgelmusik i anslutning till mötet samt kyrkoherde emeritus Gunnar Hammarström, som höll en avslutande betraktelse.

Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

 

Anders Bergenek

Kerstin Wedin

Mötesordförande

Mötessekreterare

Lennart Lundborg

Gunnar Hammarström

Justerare

Justerare

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"