Lennart_Jonsson__Anders_Bergenek_Foto_Christel_Ek

 

Många medlemmar hade samlats på måndagkvällen i Immanuelskyrkan. Före årsmötesförhandlingarna höll Lennart Jönsson ett engagerat och humoristiskt föredrag om Halmstad-Nässjös järnväg (HNJ). Lennart har hela sitt yrkesverksamma liv varit anställd  vid SJ och Banverket. Han visade filmen ”En tågresa med HNJ genom tre landskap”, som visade hur viktig järnvägen var för folk och företag i gränsbygden mellan Halland och Småland.Efter föredraget följde årsmötet, som leddes av ordföranden Anders Bergenek. Valberedningens förslag till omval på samtliga förtroendeposter i föreningen bifölls av årsmötet. Årsmötesprotokollet finns under ”Läs mer”.

 

Årsmöte i föreningen Gamla Halmstad 2011-10-17

 

§1 Årsmötets öppnande
Ordföranden förklarade årsmötet öppnat.

 

§ 2 Årsmötets stadgeenliga utlysande
Ordföranden ställde fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
vilket skett genom brev till samtliga medlemmar en månad före
årsmötet. Årsmötet beslutade godkänna mötets stadgeenliga
utlysande.

 

§ 3 Godkännande av dagordning
Årsmötet beslutade att godkänna förslaget till dagordning.

 

§ 4 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Årsmötet valde Anders Bergenek till mötesordförande och
Hans-Jörgen Wahlhed till mötessekreterare.

 

§ 5 Val av justerare tillika rösträknare
Årsmötet utsåg Ulla Englund och Lennart Lundborg till justerare
tillika rösträknare.

 

§ 6 Verksamhetsberättelse och bokslut
Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelse och bokslut
med godkännande till handlingarna.

 

§ 7 Revisionsberättelse
Revisor Ulf Skoglund föredrar revisionsberättelsen som läggs till
handlingarna. Årsmötet beslutar att fastställa resultat- och balans
räkning enligt årsredovisningen.

 

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2010-2011
Föreningens revisorer har inkommit med revisionsberättelse vari
årsmötet föreslås bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattar. Årsmötet beslutar enligt förslaget.

 

§ 9 Val av ordförande
Valberedningen föreslår att Anders Bergenek omväljes som
föreningens ordförande. Årsmötet beslutar enligt förslaget.

 

§ 10 Val av nio styrelseledamöter
Valberedningen föreslår omval av Stefan Gustafsson, Sven
Johansson, Kersti Nilsson, Kerstin Wedin, Torgny Ahlgren,
Anna Holmström, Hans-Jörgen Wahlhed, Ilse Holm och
Christer Engstrand. Årsmötet beslutar enligt förslaget.

 

§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant
Valberedningen föreslår omval av revisor Ulf Skoglund och
revisorssuppleant Sven-Ola Carlsson. Årsmötet beslutar enligt
förslaget.

 

§ 12 Val av valberedning
Årsmötet beslutar att utse Carin Rehn, Olle Göransson och
Lennart Lundborg till valberedning. Carin Rehn utses till
sammankallande.

 

§ 13 Val av representanter i Stiftelsen Mellgrenska Huset
Årsmötet beslutar att utse Carl Gustaf von Mentzer och
Thore Jönsson.

 

§ 14 Val av representanter i Stiftelsen Sköldska Huset
Årsmötet beslutar att utse KB Bjering och Stig Asterling.

 

§ 15 Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2011/2012
Styrelsen föreslår oförändrad avgift 150 kr + 40 kr i porto.
För stödjande medlem föreslås avgiften oförändrat till 50 kr.
Årsmötet beslutar enligt förslaget.

 

§ 16 Fastställande av verksamhetsplan med budget för
verksamhetsåret 2011/2012
Styrelsen redovisar förslag till verksamhetsplan med budget för
verksamhetsåret 2009/2010.
Årsmötet beslutar enligt förslaget.

 

§ 17 Motioner
Inga motioner har inkommit.

 

§ 18 Övriga frågor
Lena Willners begär ordet och meddelar att hon har samtliga
årsböcker från starten och fram till 1999 till försäljning och
begär 4 000 kronor för böckerna.
Lars Olsson gratulerar till ett gott verksamhetsår. Han är dock
kritisk till att Prins Bertils stig inte öppnas vid söder och
önskar att den skall öppnas inför sommaren. Han önskar även
att ordet förtätning försvinner från ordlistan.

 

§ 19 Mötet avslutas
Ordföranden förklarar årsmötet avslutat.

 

Anders Bergenek           Hans-Jörgen Wahlhed

 

Justeras
Ulla Englund                Lennart Lundborg

Skriv din sökfras och tryck \"enter\"